Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 juli 2021

Snelle toegang:

decreet

type decreet prom. 02/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021275 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 type decreet prom. 02/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021558 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (1)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021337 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021 tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de ernstige droogte die heeft plaatsgevonden van 15 maart tot 15 september 2020 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van het Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 17/08/2021 numac 2021032038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden horeca, huishoudhulp, koeling en warmte en logistiek en verkoop type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bepalingen over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021032104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de opleidingsprofielen voor het gemoderniseerd buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3, wat de opleidingsfase betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021032107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmaties van nieuwe types in het buitengewoon basisonderwijs en nieuwe types en opleidingsvormen in het buitengewoon secundair onderwijs, en voor de oprichting van nieuwe scholen en hun structuuronderdelen in het buitengewoon onderwijs, voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 18/08/2021 numac 2021032106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021032134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032297 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en de rijexamens type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021032133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 17/08/2021 numac 2021032332 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

vergunning

type vergunning prom. 02/07/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021032693 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 2021-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 2020-2021-0962
^