Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek type wet prom. 16/06/2021 pub. 09/12/2022 numac 2022042794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021031716 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vijfde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 16/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende onbemande vaart in Belgische maritieme zones en tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 16/06/2021 pub. 13/10/2022 numac 2022021075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van beroepsverenigingen en van federaties van beroepsverenigingen die vermoed worden erkend te zijn als VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021021111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het " Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive - IMAJ » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021021118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2021 houdende benoeming van de leden van het Follow-upcomité van het plan "Vrouwenrechten" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021021119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het College voor toelating en toezicht van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021021120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2006 houdende oprichting van een opvolgingscel voor de alternatieve financieringen en de financiële staten van de instellingen van openbaar nut type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021021121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het bureau van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021021112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Musée Juif de Belgique » als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021021116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de rangschikking van de vestigingen voor basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 tot organisatie van een gedifferentieerd kader binnen de scholen van de Franse Gemeenschap teneinde te waarborgen dat elke leerling gelijke kansen op maatschappelijke emancipatie krijgt in een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021021127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de "Fondation de la Mémoire contemporaine » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de dienst bedoeld in artikel 39 van het decreet van 4 februari 2021 houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de "RCN - Justice et Démocratie" als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de " Fondation MERCi » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het Belgische Rode Kruis als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw « Ami, entends-tu ? » als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre socio-culturel arménien de Belgique » als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw Muyira - Arts et Mémoire als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vrijwillige overheveling van een personeelslid van het Ministerie van de Franse Gemeenschap naar Wallonie Bruxelles Enseignement type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de " Société royale archéo-historique de Visé et de sa région » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot overdracht aan de Gemeenschappelijke Auditdienst van de Federatie Wallonië-Brussel en van Wallonië van de personeelsleden van de Algemene Auditdienst van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de Franse Gemeenschap van de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen

erratum

type erratum prom. 16/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de rangschikking van de vestigingen voor basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 tot organisatie van een gedifferentieerd kader binnen de scholen van de Franse Gemeenschap teneinde te waarborgen dat elke leerling gelijke kansen op maatschappelijke emancipatie krijgt in een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving. - Erratum type erratum prom. 16/06/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek. - Erratum type erratum prom. 16/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 16/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 16/06/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten. - Erratum
^