Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021030911 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België type wet prom. 08/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021031250 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/04/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021030933 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie type koninklijk besluit prom. 08/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021031026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 30 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van het saldo van de toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2016 door de gemeente Evere type koninklijk besluit prom. 08/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021201963 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 6 van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020786 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2021 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen type ministerieel besluit prom. 08/04/2021 pub. 03/05/2022 numac 2022202109 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 07 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 08/04/2021 pub. 03/05/2022 numac 2022202110 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 04 en 07 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030993 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 2021 houdende aanwijzing van bestuurders ter vertegenwoordiging van het Waalse Gewest in de Raad van Bestuur van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2017 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021031002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021031052 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interministeriële commissie, overeenkomstig artikel 27, § 3, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021201782 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 26 juni 2020 als een algemene natuurramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

document

type document prom. 08/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202351 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2020 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 08/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021202352 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de vakjury voor de goedkeuring van de globale concepten 2022-2025 van de instellingen voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 08/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021202464 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 september 2016 tot aanwijzing van de leden van de commissie voor huisonderwijs
^