Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft type wet prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie type wet prom. 16/12/2020 pub. 06/04/2021 numac 2021030821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020016203 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020016202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020031732 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020205401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15 van de wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19- pandemie type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020125 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de regeringscommissaris van Defensie bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2019 houdende benoeming van een regeringscommissaris van Defensie bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 30/04/2021 numac 2021020913 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 137.000 EUR aan de Université Libre de Bruxelles in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021030048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2020 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel » type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021040053 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de regeringscommissaris van Defensie bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021200039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2020 tot benoeming van een rechter in sociale zaken, tot Ridder in de Leopoldorde type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021200048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2020 tot benoeming van een rechter in sociale zaken, tot Officier in de Kroonorde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020016437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021020034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021020032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van de Commissie voor klinische biologie type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021020033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van het College van experten voor de externe kwaliteitsevaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201942 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 06/05/2021 numac 2021201943 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 08 van organisatieafdeling 10 en programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 06/05/2021 numac 2021201944 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging tot 31 maart 2021van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016472 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 25 en 72 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, waarbij de modaliteiten en termijnen voor de aansluiting bij een kinderbijslagfonds en de aanvullende opdracht van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" worden bepaald type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044464 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 68 tot invoeging van een artikel 47/17bis in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de vaccinatie van volwassenen tegen COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044554 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 67 betreffende de toekenning van energiesteun aan gezinnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 en de winterperiode type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044556 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de termijn voor de indiening van de aanvragen voor een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huur type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 69 tot aanpassing van sommige fiscale bepalingen in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020205722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontracten tussen de Waalse Regering en de autonome havens van Charleroi, van Namen, van het Centrum en van het Westen en van Luik gelden type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 11/02/2021 numac 2021040366 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021200071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden om de jacht op klein hert, kaalwild, damhert, moeflon en wild zwijn voor het jachtjaar 2020-2021 te verlengen type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2021200221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021200275 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het formulier van vergunning van een werf, zoals bepaald bij het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 9 februari 2017 waarbij de toepassingsmodaliteiten bedoeld in artikel 23 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen worden vastgesteld type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021200281 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen m.b.t. de overlegplatforms voor palliatieve zorg, hun federatie en de multidisciplinaire begeleidingsequipes in het reglementair Deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2021200295 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen en tot gedeeltelijke intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 08/02/2021 numac 2021200443 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van het Westen van Bergen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erratum

type erratum prom. 16/12/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020040221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum type erratum prom. 16/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2021030225 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen wordt toegelaten. - Erratum
^