Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020044315 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en **** met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020016412 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een vrijwillige bijdrage aan het speciale fonds ten bate van het Afghaanse nationale leger en van fondsen ten voordele van Defence Capacity Building type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020016419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020043768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020043928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020043965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020043967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020043966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020043969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot invoering van een tweede bijkomende vrije dag voor de werknemers die werken in dienst van de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020043968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de arbeidsduur en- organisatie type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020043970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020043972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020043971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2020 houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020043973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag omwille van medische redenen voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (Duitstalige Gemeenschap) (1) type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020043974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de werkplaats type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020043983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020044033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of een zwaar beroep hebben uitgeoefend in de witzandexploitaties (1) type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020044035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020044084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2020 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020044437 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bertrix, teneinde de afschaffing van de overwegen nr. 7 en nr. 8 op de spoorlijn nr. 166 en de aanleg van een overbrugging en drie wegen te realiseren. type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020044085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020044089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020044096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar, in het kader van de zware beroepen met een beroepsloopbaan van 33 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties (1) type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 16/03/2021 numac 2020044509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020044571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het werken op zaterdag in de sector "inplanten en onderhouden van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en nr. 131 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het loon van de studenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020205200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de gewaarborgde minimum maandwedde vanaf 1 juli 2020 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019 betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020205203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tijdelijke werkloosheid overmacht "Corona" en de aanvulling bij de eindejaarspremie 2020 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2020205201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen werknemers die 33 jaar beroepsverleden hebben en die gewerkt hebben in een zwaar beroep en die nachtwerk hebben uitgevoerd gedurende 20 jaar type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020205208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen werknemers die 35 jaar beroepsverleden hebben en die gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020205211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020205213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een ecocheque in 2019 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020205207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de rechthebbenden en modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van allerlei producten" type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020205205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020205209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019 tot invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2020205210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen werknemers die 33 jaar beroepsverleden hebben en die gewerkt hebben in een zwaar beroep en die nachtwerk hebben uitgevoerd gedurende 20 jaar type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020205257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen tijdelijke werkloosheid "coronavirus" type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, erkend door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020205272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de gevolgen van het uitstel van de sociale verkiezingen voor de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot vaststelling, voor 2019-2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020205275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2020205277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de bijkomende werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020205527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020205528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 26/10/2021 numac 2021022205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, voor officieren andere dan stafofficieren ingeschreven op de Poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij op LNGRV/FSRU

erratum

type erratum prom. 13/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021020080 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten. - Erratum
^