Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020043985 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en **** met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (1) type wet prom. 03/12/2020 pub. 23/04/2021 numac 2021020871 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-COainfera2bendinferb-uitstoot

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten, het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten en het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 10150-10300/10500-10650 MHz type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020044113 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen die vallen onder de voedselveiligheid naar aanleiding van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020044180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de vzw "Ardenne & Gaume" type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044451 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de stichting van openbaar nut "Stichting voor Toekomstige Generaties" type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044450 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 5.000 euro aan de vzw "Cercles des Naturalistes de Belgique" type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044452 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de vzw "FIAN Belgium" type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020044456 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de vzw "Les Amis de la Terre-Belgique" type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020044625 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2020 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma voor biociden type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020044624 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan "Klimaatcoalitie vzw" type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020044626 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2020 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020205645 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 23/03/2021 numac 2021030653 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen die vallen onder de voedselveiligheid naar aanleiding van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 30/04/2021 numac 2021041307 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 3.500.000,00 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020016345 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerd ordonnateur in uitgaven bij de Directie voor Communicatie van Brussel Synergie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 03/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops type ministerieel besluit prom. 03/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 03/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044039 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2021 type ministerieel besluit prom. 03/12/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044241 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de sector van gezondheid en sociale actie in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19

decreet

type decreet prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044210 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044211 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 type decreet prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020205387 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 283 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de actualisering van de diensten en structuren die door de Regering kunnen worden erkend of gesubsidieerd voor zover ze in het bijzonder gericht zijn op gehandicapte personen type decreet prom. 03/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021200050 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.503.000,00 EUR voor het jaar 2020 aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020044036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020044037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 2020 tot aanwijzing van de leden van de Commission communautaire des Partenariats

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044063 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de tweede wijziging van het programma van het Stadsvernieuwingscontract "Koningslaan" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044067 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de tweede lezing van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract. - Citroën -Vergote" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044081 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van de 1.305.913,09 euro aan de Gemeente Etterbeek in het kader van het meerjarenprogramma 2021-2025 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044080 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van de 202.216,81 euro aan de Gemeente Sint-Agatha-Berchem in het kader van het meerjarenprogramma 2021-2025 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van jaarlijks verslag over de uitvoering van de overeenkomstig bedoeld in artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019 betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs met toepassing van artikel 15, § 2, van hetzelfde decreet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van de 7.132.329,31 euro aan de Gemeente Anderlecht in het kader van het meerjarenprogramma 2021-2025 ' « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044082 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van de 3.113.431,94 euro aan de Gemeente Elsene in het kader van het meerjarenprogramma 2021-2025 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044083 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van de 8.236.768,36 euro aan de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het meerjarenprogramma 2021-2025 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044105 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt die eenzelfde trap in de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de de taalkaders van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de nieuwe berekeningsformule van de groene certificaten uitgesteld wordt type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leerkrachten die de wetenschappelijke jury van het "Centre wallon de Recherches agronomiques"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 60 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheids- en gehandicaptensector in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 19.320.000,00 EUR voor het jaar 2020 aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044297 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 7.500.000,00 EUR voor het jaar 2020 aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020044319 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020205399 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020205402 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 betreffende de procedure inzake de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen en de aanwezigheid van branddetectors type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 12/02/2021 numac 2020205502 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020205556 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden van de beroepen monteur sanitaire verwarming, brood- en banketbakker, magazijnier, industriële schilder, onderhoudstuinier, fonteinier, uitsnijder/uitbener, koelmonteur type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020205557 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de erkenning en de verlenging van de erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2019 en in het eerste en tweede semester van 2020, genomen op grond van de samenwerkingsovereenkomst van 21 maart 2019 betreffende de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 05/01/2021 numac 2020205697 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2018 tot toekenning van een ondersteuning aan uitsnijderijen van wild in het kader van de behandeling van karkassen van wilde zwijnen, met het oog op de bestrijding van Afrikaanse varkenspest type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 tot invoering van een indicatieve huurprijzenrooster in uitvoering van het artikel 89 van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021200206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de verhuurvergunning type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021200218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22° bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen, met het oog op de invoeging specifieke bepalingen voor microwoningen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/12/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020016197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 96 betreffende de overdracht van verloven van 2020 en de toekenning van sommige verloven in 2021 type omzendbrief prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 97 - richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap

document

type document prom. 03/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020205558 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie die belast is met het afnemen van de examens over de kennis van het Duits voor het personeel van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 03/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020205559 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 03/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020205624 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de ondersteuning van gezinnen bij meerlingengeboorten

erratum

type erratum prom. 03/12/2020 pub. 08/03/2021 numac 2021200987 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22° bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen, met het oog op de invoeging van specifieke bepalingen voor microwoningen. - Erratum

document

type document prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning in de hoedanigheid van uitgever consumptiecheques in een elektronische vorm. - Erkenning
^