Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 juli 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie wat de inhaling van de achterstand met betrekking tot de betwistingen betreft type wet prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042506 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen type wet prom. 31/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042590 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitbreiding van de **** van de **** tot buitenlandse **** type wet prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de verwerking van operationele politionele informatie door het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie type wet prom. 31/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042848 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Wet over de luchtwaardigheid van de militaire luchtvaartuigen type wet prom. 31/07/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques type wet prom. 31/07/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020203566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, teneinde de specifieke tegemoetkoming voor contraceptiva uit te breiden naar vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming type wet prom. 31/07/2020 pub. 16/05/2022 numac 2022031919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2020 pub. 05/09/2022 numac 2022041306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 31/07/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de verwerking van operationele politionele informatie door het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2020 pub. 16/03/2023 numac 2023010120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/04/2023 numac 2023030638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 31/07/2020 pub. 24/05/2022 numac 2022040870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie wat de inhaling van de achterstand met betrekking tot de betwistingen betreft. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020010423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020031214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020031227 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020031226 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van de titel van "Nationale Necropool" aan het Ereperk der Gefusilleerden type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020031237 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020041978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende het woon-werkverkeer type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020041984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042428 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van drie leden van de Studiecommissie voor de Vergrijzing type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020041974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020041975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar - 2021-2022 (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020041982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020041981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020041985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor sommige mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020041986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan - 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende de vaststelling van de preventiechecklisten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042614 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande ondernemingen die adressen verschaffen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020041987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het outplacement, met uitzondering van de witzandgroeven type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020041988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar voor werknemers met een lange loopbaan in de witzandexploitaties (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende veertiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de afwezigheid wegens corona-ouderschapsverlof type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042623 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042622 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042624 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ZorGGroep Zin ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042627 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020042630 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042629 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat van België te Johannesburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042660 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042661 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van technische specificaties voor de markering van vuurwapens en de aan de proef onderworpen onderdelen daarvan type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020042666 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042722 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende maatregelen voor post-COVID-19-revalidatie en voor bijkomend toezicht op de COVID-19-afdelingen van geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020042745 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie voor de infectiebestrijdingseenheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020042758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden van het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020042759 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042875 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042883 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043056 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de "American Battle Monuments Commission" door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044186 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van technische specificaties voor de markering van vuurwapens en de aan de proef onderworpen onderdelen daarvan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de beroepskosten voor dienstverplaatsingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en het recht op een landingsbaan type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het tijdskrediet in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 die gesloten is binnen de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020202834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020202839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020202836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de duurzame beroepsintegratie, de herintegratie en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020202841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020202840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020202842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020202849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020202848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020202843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar en ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2012 betreffende de aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135 die zijn gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020202847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders en arbeidsters van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zeevisserij" (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020202853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020202858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020202998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020203139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020203213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 20/08/2020 numac 2020203270 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting en organisatie van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2020 pub. 20/08/2020 numac 2020042635 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 houdende benoeming van de leden van de beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie

document

type document prom. 31/07/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020031472 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 31 JULI 2020 - Nationale Orden
^