Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juli 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020091307 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,526 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2020. - Geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020015307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020042373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020042374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042520 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de externe leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 11/03/2021 numac 2021200921 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. 17/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020042412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 17/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020015229 bron vlaamse overheid Decreet over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis type decreet prom. 17/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015269 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type decreet prom. 17/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015273 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning, voor het schooljaar 2020-2021, van extra middelen ter ontwikkeling, naar aanleiding van de gezondheidscrisis COVID-19, van gedifferentieerde leerpraktijken in de scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs die onder klasse 1 tot 10 ressorteren overeenkomstig de indeling vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020 tot vaststelling van de indeling van de vestigingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009, houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 17/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020015292 bron vlaamse overheid Decreet tot invoeging van een artikel 2/1 in het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis en tot wijziging van artikel 7 van hetzelfde decreet, wat de zeevarenden en de toepassing van de federale vrijstelling betreft type decreet prom. 17/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020042393 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie type decreet prom. 17/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020042392 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de financierbaarheid van studenten voor het academiejaar 2020-2021 type decreet prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042401 bron vlaamse overheid Decreet tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines type decreet prom. 17/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020042424 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 (1) type decreet prom. 17/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020042429 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de bepalingen betreffende de uitsluiting van leerlingen en de weigering tot herinschrijving in het leerplichtonderwijs type decreet prom. 17/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042448 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft type decreet prom. 17/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042514 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 48 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat de leeftijd voor plaatsing in een pleeggezin betreft type decreet prom. 17/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020042512 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet inzake maatregelen ter bestrijding van de schaarste

beschikking

type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2016 betreffende het recht gehoord te worden in het kader van een aan het Parlement gerichte petitie type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015243 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2010 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015241 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2009 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015242 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Leefmilieu Brussel voor het jaar 2018 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015247 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2014 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015245 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2012 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 17/05/2021 numac 2020015246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2013 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020015248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020015288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2011 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015653 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020031195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020031296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020042413 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de eenmalige toekenning van een verhoging van de bedragen van de sociale toeslagen die worden toegekend op grond van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-crisis type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020042414 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020042417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de begrotingsberaadslaging nr. 05 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ter aanvulling van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020015270 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de aanwijzing van de tijdelijk werklozen als categorie die behoort tot de doelgroep van VDAB als activeringsregisseur type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020015276 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot COVID-19 bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020015278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 in het kader van de ondersteuning van een extra oproep m.b.t. COVID-19 bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020015287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, voor 2020-2021, de organisatie of de toetreding tot subsidies van gegroepeerde basisopties in het gewoon secundair onderwijs wordt toegelaten en houdende afwijking, voor 2020-2021, van de voorwaarde beschreven in artikel 24, § 3, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning voor het schooljaar 2020-2021 van een afwijking van de rationalisatienormen aan sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2020-2021

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020015341 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College houdende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020015467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020, wat betreft de verlenging van het corona-ouderschapsverlof type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende de adoptie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020042443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2019-2020 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020042445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2014 houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van Wallonie-Bruxelles International type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020042446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 februari 2017 tot goedkeuring van het organiek reglement van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020042447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Ecole des Petits Chemins" te Lessive

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020042454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut Gezond Leven voor de ontwikkeling van een COVID-19 module binnen een online toolbox voor de Vlaamse bevolking ter versterking van het mentaal welbevinden tijdens de COVID-19-crisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020042459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen om afwijking van het referentiesysteem van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020042466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beroepsraad tegen de beslissingen tot weigering van de toekenning van het « Certificat d'Etudes de Base » op het einde van het lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020042499 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis, wat betreft de tweede fase van de maatregelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020042467 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 tot aanwijzing van de leden van de werkgroep "Technologie" bedoeld bij de artikelen 25, § 2 en 26, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de maximale uitrol van digitale meters type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een herverdeling vanuit begrotingsartikel JB0-1JBB2AB-PR naar begrotingsartikel JB0-1JAB2ZZ-WT van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020042616 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 in het kader van het Vlaams Open Science beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018 voor de social-/non-profitsectoren voor de periode 2018 - 2020 voor de sector personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding Master in Dance als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 20/08/2020 numac 2020042685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit provisioneel krediet GB0-1GBF2FA-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 20/08/2020 numac 2020042697 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de tijdelijke onderwijsbevoegdheid om dringende redenen van een centrum voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042696 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 20/08/2020 numac 2020042698 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042695 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 februari 2003 betreffende het verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op carpoolparkings of park-and-rides in beheer van het Vlaamse Gewest ter uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042725 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042750 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N177a Lange Lei tussen kmp. 12,40 en kmp. 12,58 op het grondgebied van de gemeente Boom type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 20/08/2020 numac 2020042751 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de zijstraat van de gewestweg N454 tussen kilometerpunt 18,300 en 18,500 op het grondgebied van de gemeente Zwalm type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042798 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan `Sint-Jansveldbeek' type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042804 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de gouverneur van de provincie Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042803 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042806 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042811 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een tweede uitbreiding van de lijst van structuuronderdelen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020042812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het ouderschapsverlof met een tiende, de flexibilisering van de loopbaanonderbreking, de loopbaanonderbreking voor mantelzorg en het corona-ouderschapsverlof en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding wat het corona-ouderschapsverlof betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020042889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de toekenning van de gezinsbijslag en van een supplement gezinsbijslag aan bepaalde uitgezonden personeelsleden van het Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020042913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten en besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft de toevoeging van de pedagogische begeleidingsdiensten en de reactivering van de reaffectatiecommissie van de scholengroep en de Vlaamse reaffectatiecommissie voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020042977 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020043015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, voor 2020-2021, de organisatie of de toetreding tot subsidies van gegroepeerde basisopties in het gewoon secundair onderwijs wordt toegelaten en houdende afwijking, voor 2020-2021, van de voorwaarde beschreven in artikel 24, § 3, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020043545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042554 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief ten behoeve van de provincies in het kader van de overname van de gemeentelijke financiering van de hulpverleningszones type omzendbrief prom. 17/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042553 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief ten behoeve van de gemeenten in het kader van de overname van de gemeentelijke financiering van de hulpverleningszones

erratum

type erratum prom. 17/07/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. - Erratum
^