Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020021090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020030963 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 25 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041560 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de afbakeningen van het gecontamineerde gebied, van het versterkte observatiegebied en van het waakzaamheidsgebied bepaald bij artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van het artikel 406 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2018 houdende de benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

decreet

type decreet prom. 28/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021126 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 28/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030946 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Federale Staat op vlak van het Taks Shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020010392 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering n° 2020/027 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020010391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021098 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van de interne audit bij Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021119 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met bijzondere machten nr. 2020/024 betreffende de organisatie op digitale wijze van de procedures met betrekking tot de interne en externe selectie van het personeel voor de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 16 betreffende de ondersteuning van jeugdhuizen, ontmoetings- en opvangcentra, jeugdinformatiecentra en jeugdorganisaties in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/020 tot invoering van versoepelingsmaatregelen voor de registratierechten in de context van de COVID-19 pandemie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de maatregelen genomen in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 34, 51 en 65 van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het behoud van vorm 2 in de "Ecole professionnelle spécialisée de l'Heureux Abri » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bij bijzondere machten nr. 17 inzake de steun voor ontmoetings- en opvangcentra in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020030954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de goedkeuring en de toekenning van subsidies voor diensten op het gebied van open milieuacties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041586 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze, van de ondertekening van haar akten en van de delegaties van bevoegdheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041766 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2019 tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

bericht

type bericht prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage A bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2020
^