Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020010380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2014 houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der artsen type koninklijk besluit prom. 14/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020030617 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus type koninklijk besluit prom. 14/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar, teneinde de terugbetalingsmogelijkheden voor contraceptiva en de morning-afterpil uit te breiden, en tot wijziging van voornoemd koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 14/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een syndicale premie in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 14/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020201570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020020814 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020020815 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020020816 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020020819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030733 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines type ministerieel besluit prom. 14/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030829 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 14/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041437 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen

document

type document prom. 14/04/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042658 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^