Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 maart 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2020 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19bis, 3°, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 16/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040664 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid van de sectorale overheid voor de sector digitaledienstverleners in het kader van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type ministerieel besluit prom. 16/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040674 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 16/03/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020204353 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 10 en programma 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020030271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
^