Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 maart 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020020407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 02/03/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Nationaal Oliebureau type ministerieel besluit prom. 02/03/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020040571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type ministerieel besluit prom. 02/03/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020040869 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van oproep tot projecten bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2019 houdende bepaling van de voorrangscriteria en de nadere regels voor de oproep tot projecten bedoeld bij artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan en artikel 2bis van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, en artikel 212bis van het decreet van 3 maart 2004 tot organisatie van het gespecialiseerd onderwijs

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 02/03/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040519 bron federale overheidsdienst justitie Artikel 705 van het gerechtelijk wetboek Bij ministerieel besluit van 2 maart 2020 op basis van het artikel 705 van het gerechtelijke wetboek, de Belgische Staat wordt gedagvaard aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen, hiervo(...) Deze dienst heeft zijn kantoren op Waterloolaan, 115 (FOD Justitie) te 1000 Brussel.
^