Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015909 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031049 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen ter omzetting van richtlijn 2019/475 (1) type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019042900 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie (1) type wet prom. 20/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019043017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot heffingen op het zakencijfer van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en een bijdrage op marketing voor het jaar 2020 type wet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020147 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van diverse wetgevingen wat de tekorten aan geneesmiddelen betreft type wet prom. 20/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2020200026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van bevoegdheden inzake gezinsbijslagen type wet prom. 20/12/2019 pub. 25/06/2021 numac 2021042179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/12/2019 pub. 28/06/2021 numac 2021042347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen ter omzetting van richtlijn 2019/475. - Duitse vertaling type wet prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2023 numac 2023030327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetgevingen wat de tekorten aan geneesmiddelen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 20/12/2019 pub. 20/10/2023 numac 2023045835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot heffingen op het zakencijfer van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en een bijdrage op marketing voor het jaar 2020. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019015825 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2020 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2019015911 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 31 oktober 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2019 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015916 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten voor de uitvoering van artikel 4 van de wet van 21 november 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019015915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de apothekers type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019042850 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2019031161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis 'Het informatiebeheer' van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042912 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019042929 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21, § 3, eerste lid en § 4 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019042928 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019042932 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2020 type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042974 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 01/04/2020 numac 2019042978 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 6, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042991 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018 type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019043014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019043013 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 02/01/2020 numac 2019205922 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2020010004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020010041 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 468.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020010042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010064 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2020, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020010084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 23/01/2020 numac 2020010194 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van 31 oktober 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 4.000 euro aan de vzw Cittaslow Belgium type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid ter voorbereiding van de COP15 van de CBD aan het OESO type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020020025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/06/2020 numac 2020030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de algemene regels inzake het doorlopen van de stage vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040173 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de algemene regels inzake de stagecommissies, bepaald door de Nationale Kamer van notarissen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 01/02/2021 numac 2021030135 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 570.231,29 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 11/10/2021 numac 2021033410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/05/2022 numac 2022040813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis 'Het informatiebeheer' van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 02/06/2023 numac 2023042498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaks-producten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019015875 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de gedelegeerde inzake de toepassing van de artikelen 734/11 tot 734/14 en 734quater/1 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042849 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 10/02/2020 numac 2019205974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van een paritair comité type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020010006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020010015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van La ferme nos pilifs VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010215 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in informatica en systemen - studierichting : industriële informatica » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010214 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : fiscale wetenschappen » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020010216 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : systeembemiddeling en sociale arbeid » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020010217 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : psychopathologie » gerangschikt op het gebied van de volksgezondheidswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010218 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : ombudsman » gerangschikt op het gebied van de politieke en sociale wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020020072 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : ondernemingsbeheer van sociale economie » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020101 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor informatica en systemen - studierichting : informaticatechnologie » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020103 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : gezondheidspersoneel » gerangschikt op het gebied van de volksgezondheidswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor informatica en systemen - studierichting : netwerken en telecommunicatie » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020102 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : gerontologie » gerangschikt op het gebied van de volksgezondheidswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020105 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : milieuadviseur » gerangschikt op het gebied van de landbouwkundige wetenschappen en biologische engineering van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020104 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : personeel van de non-profit sector » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020106 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : accountant en belastingexpert » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040030 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Service Emploi de Koekelberg VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040031 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Recyclerie sociale de Saint-Gilles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040029 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Oxfam-Solidariteit VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040028 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de Formation Bonnevie VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040160 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor kwalificatie vastgelegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040159 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040162 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : bemiddelaar in familiale systemische therapie » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020040161 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen vastgelegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 26/03/2020 numac 2020201373 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 26/03/2020 numac 2020201376 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 41 van organisatieafdeling 16 en programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 26/03/2020 numac 2020201379 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 26/03/2020 numac 2020201378 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 04, 05, 11, 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201386 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201388 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, en 04 van organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201391 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 05 en 07 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

decreet

type decreet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020110 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 30/01/2020 numac 2020020111 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020020115 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019042875 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de stopzetting van de ZEV-premie, de verlenging van de energieleningen voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen en de sloop en heropbouwpremie, en de aanpassing van de parameters voor de berekening van de onrendabele top

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019042973 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een overlegperiode in het kader van de hervorming van opvangvoorzieningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019206114 bron waalse overheidsdienst Besluit van deWaalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 september 2019 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering, het Secretariaat van de Waalse Regering en het "SePAC"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020010030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft de stopzetting van de subsidie voor ex-generatiepact en de omzetting ervan voor organisatoren in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de investeringssubsidie aan het Eigen Vermogen ILVO voor het bouwen van een nieuwe proefaccommodatie voor pluimvee type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over tot de toekenning van een subsidie aan VLHORA type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020010085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de tijdelijke onderwijsbevoegdheid om dringende redenen van een centrum voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de master in de veiligheidswetenschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020010250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie van maximaal 585.000 euro voor de organisatie van gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedures voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in het basis- en secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020010335 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de voertuigtechnieken als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 24/06/2020 numac 2020015010 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 - gedeeltelijke compensatie gezamenlijke opleidingen hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 23/01/2020 numac 2020020013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van het Vlaams Open Science beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020020014 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een dotatie door het Hermesfonds aan De Vlaamse Waterweg nv voor de herontwikkeling van de Ford-site type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 23/01/2020 numac 2020020018 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020020028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 11/06/2020 numac 2020021150 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020040049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van de herbevolkingsvergoeding aan pluimveehouders getroffen door de uitbraak van aviaire influenza type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2020040051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020040078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot de terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden en de overdracht van contractuele personeelsleden van het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan EVA KMSKA vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2020040076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 11/06/2020 numac 2020041568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031103 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 676. - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021

vergunning

type vergunning prom. 20/12/2019 pub. 10/04/2020 numac 2020030428 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 19-03 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20192020-0337

programmadecreet

type programmadecreet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015896 bron vlaamse overheid PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020

erratum

type erratum prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020200156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van bevoegdheden inzake gezinsbijslagen. - Erratum
^