Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 oktober 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015113 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019030905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van diverse andere koninklijke besluiten betreffende de spelen van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019030926 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042556 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2018 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest" type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/05/2021 numac 2021041545 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019015022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 14/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019030977 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van een prioriteitenlijst van additieven in sigaretten en roltabak waarvoor aangescherpte rapportageverplichtingen gelden type ministerieel besluit prom. 14/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019041944 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

decreet

type decreet prom. 14/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019204908 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 type decreet prom. 14/10/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204910 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende erkenning van assistentiedieren en betreffende het recht van personen in begeleiding van een assistentiedier om toegang te hebben tot publieke plaatsen

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 14/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019204909 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool en tot wijziging van het bijzonder decreet van 20 januari 2014 tot oprichting van een centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

document

type document prom. 14/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 14/10/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042598 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Nationale Orden
^