Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 oktober 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014640 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en van de weging van deze criteria type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019014802 bron ministerie van landsverdediging koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de beroepsmilitair of van de militair BDL type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014906 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financien met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030933 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie in het kader van de deelname van België aan het Europese Centrum voor het gezondheidsbeleid voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2019 aan het werkprogramma 2019-2020 "achieving high performing health systems" type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 04/12/2020 numac 2020043722 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2019 pub. 08/10/2019 numac 2019014847 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning type ministerieel besluit prom. 01/10/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019030874 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken
^