Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 november 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014877 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Regionaal Actie Plan Marien Zwerfafval van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014887 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014890 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure volgens dewelke de Algemene Directie Energie een voorstel voor de Minister van Energie opmaakt betreffende de op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve waarvan de offertes door de commissie als manifest onredelijk werden beoordeeld type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014927 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2014 houdende oplegging aan E.ON Generation Belgium van prijs- en volumevoorwaarden voor de levering van de strategische reserve vanaf 1 december 2014 voor een periode van drie jaar type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vrijwillige Belgische bijdrage aan het werkprogramma van de Internationale Walvisvaartcommissie om bijvangst te verminderen type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 60.500 euro aan de vzw "Feest in het Gebouw"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014893 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines type ministerieel besluit prom. 13/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015176 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen die de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen toepassen vanaf 1 januari 2019 type ministerieel besluit prom. 13/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032507 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 13/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032509 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren type ministerieel besluit prom. 13/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200782 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 03 van organisatieafdeling 16, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

arrest

type arrest prom. 13/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015347 bron federale overheidsdienst financien 13 NOVEMBER 2018 - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de dienst Organisatiebeheersing bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

document

type document prom. 13/11/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
^