Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014460 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen type wet prom. 15/10/2018 pub. 17/09/2020 numac 2020031327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toepassing van de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index op 1 januari 2018 in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (1) type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018013833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van het raamakkoord van 30 mei 2018 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van de akkoorden van de non-profit 2017-2019 (1) type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014417 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier te gebruiken door elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep, die een landenrapport moet indienen, voor de voldoening van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 321/3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014442 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014468 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014523 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018014524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2018 houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018014538 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2016 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014617 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2018 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, zestiende lid van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018204404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018204451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de verhoging van de sectorale loonbarema's type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018204769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, betreffende het indexmechanisme> type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018204837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007 betreffende de werkkledij in de textielsector type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 124 en 130>bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het raadgevend technisch comité voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers in de schoot van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018205467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 7 en 9 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 06/12/2019 numac 2019015456 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 06/12/2019 numac 2019042560 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier te gebruiken door elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep, die een landenrapport moet indienen, voor de voldoening van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 321/3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014609 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 15/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014634 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie kwalificatie vastgesteld bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 15/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205473 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van groenvoedergewassen, wat de certificering van een partij 25 ton graszaad betreft type ministerieel besluit prom. 15/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen, wat isolatieafstanden betreft die nodig zijn voor de productie van zaad van Sorghum spp. type ministerieel besluit prom. 15/10/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200220 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 15/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205560 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016 type decreet prom. 15/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205559 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn type decreet prom. 15/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205558 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de niet-openbare en openbare elektronische communicatie van de overheden van het Duitse taalgebied
^