Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft type wet prom. 11/10/2018 pub. 27/08/2019 numac 2019203237 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 februari 2015 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type wet prom. 11/10/2018 pub. 29/09/2020 numac 2020043031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018014349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de regelgeving betreffende het vervoer via de weg van ontplofbare stoffen type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Hainaut-Centre en de beheerskosten vereist voor de uitvoering van de opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een rechtskundig bijzitter en twee plaatsvervangend rechtskundig bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van drie plaatsvervangend rechtskundig bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van twee plaatsvervangend rechtskundig bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luxemburg type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014586 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018032023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor reprografie en van de vergoeding voor uitgevers voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 19/05/2022 numac 2022020779 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014329 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 31 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, en het ministerieel besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vervanging van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018032026 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de richtlijnen en modellen in het kader van de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond

arrest

type arrest prom. 11/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014455 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende de aanduiding van de evaluatiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van de eindevaluatie van de ambtenaren overgedragen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel naar het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven als A4-mandaathouder directeur-diensthoofd

decreet

type decreet prom. 11/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014335 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting, ondertekend te Santo Domingo op 25 oktober 2016 type decreet prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032027 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de zones van economische uitbouw in de stad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor algemene investeringen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014376 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun om te voldoen aan de normen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014606 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205403 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de meerjarige begrotingsvooruitzichten van de Waalse gemeenten en provincies type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205404 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de meerjarige begrotingsvooruitzichten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205474 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018205565 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Waalse ambtenarenapparaat inzake organisatie van de arbeidstijd aan het einde van de loopbaan type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205719 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van praktische modaliteiten inzake de overmaking van begrotingen, rekeningen en statistische gegevens door gemeenten, provincies en alle andere Waalse lokale instellingen die deel uitmaken van de omtrek S1313 van de lokale openbare besturen type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205720 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van praktische modaliteiten inzake de overmaking van begrotingen, rekeningen en statistische gegevens door openbare centra voor maatschappelijk welzijn en alle andere Waalse lokale instellingen die deel uitmaken van de omtrek S1313 van de lokale openbare besturen type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205765 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/10/2018 pub. 02/05/2019 numac 2019041061 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1834 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 houdende toepassing van het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid

erratum

type erratum prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014605 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen. - Erratum
^