Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 september 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018014056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018014067 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018014068 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014585 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende sommige toelagen type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200213 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200214 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 08 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 30/06/2020 numac 2020015029 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest. - Officieuze coördinatie in het Duits

arrest

type arrest prom. 26/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014126 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en tot intrekking van het besluit van de Voorzitter van het directiecomité van 16 oktober 2014 tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en het besluit van de Voorzitter van het directiecomité van 27 januari 2015 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de hulpkantoren van de Administratie Enig Kantoor - Geïntegreerde Verwerking van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, en tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type arrest prom. 26/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Beheerscomité van 31 januari 2018 tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2018

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031960 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de datums voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift voor basisstudie toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2018 - 2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018040730 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040733 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031959 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 205 bijkomende lestijden aan 16 inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 10 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018040729 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999 ter uitvoering van het decreet van 15 maart 1999 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap
^