Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 september 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018013952 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014140 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 12/12/2019 numac 2019015587 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 28/01/2020 numac 2020040117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018014058 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014064 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2014 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014268 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de start- en stagebonus type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014730 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » , gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018031965 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een bedrijfsrevisor bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018040699 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018205304 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Commissariat général au tourisme"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014074 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/5 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert

erratum

type erratum prom. 25/09/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014641 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/5 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert. - Erratum

document

type document prom. 25/09/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014601 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^