Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 september 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten om het systematisch gebruik van Evidenced Based Practice in de beroepsuitoefening van de erkende gezondheidszorgbeoefenaars te stimuleren voor een kwaliteitsvollere zorg gedurende de periode van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018 type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040698 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2006 inzake de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geintegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ambtenaren van de diensten van de Regering die belast zijn met de uitoefening van de bevoegdheden van preventieverantwoordelijke, in uitvoering van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018014289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 6, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2017 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) ("Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur") in de Hogescholen en het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031958 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw "Primes Syndicales CGSP-RTBF.be" voor de uitbetaling van de vakbondspremies van de RTBF type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031979 bron ministerie van de franse gemeenschap - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013 betreffende de nadere regels voor de werking van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018040718 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap, wat betreft de bijzondere delegaties aan het algemeen bestuur Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018040728 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040727 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

document

type document prom. 19/09/2018 pub. 27/08/2019 numac 2019203238 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van verscheidene bepalingen voor de psychiatrische sector
^