Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 september 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018031922 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een steunregeling voor kleine en middelgrote windturbines type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, wat betreft de intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs en houdende wijziging van diverse besluiten betreffende personeelsformatie, scholengemeenschappen en salarisschalen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de provincie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018014083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 en van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft de competenties van de kinderbegeleider type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de provinciale mandataris type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4, 6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instelling van een gemeenschapswaarborg in het kader van het projectspecifieke DBFM-programma type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018040679 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen de provincieoverheid, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op de provincieoverheid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincies Limburg en Antwerpen in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018040688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018040690 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen in eerste categorie op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018040692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur, wat betreft bepaalde procedurele aspecten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen in eerste categorie op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen in eerste categorie op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant
^