Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/09/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot inperking van de gevolgen van de "prijs van de liefde" type wet prom. 02/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type wet prom. 02/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018013972 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft type wet prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft type wet prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft type wet prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven type wet prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 02/09/2018 pub. 30/10/2019 numac 2019015015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot inperking van de gevolgen van de "prijs van de liefde". - Duitse vertaling type wet prom. 02/09/2018 pub. 10/12/2019 numac 2019015621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 02/09/2018 pub. 16/12/2019 numac 2019042780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 02/09/2018 pub. 23/04/2020 numac 2020020666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. - Duitse vertaling type wet prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2020 numac 2020042890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wij-ziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale be-palingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018013287 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van artikel 53 van de wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten EN met betrekking tot de uitbetaling van de subsidies aan de aangewezen Ethische Comités type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar en 59 jaar voor werknemers met een lange loopbaan in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar en 59 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of een zwaar beroep hebben uitgeoefend in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013683 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de ivzw openPEPPOL voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013726 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018013733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 2018 tot benoeming van de leden beoefenaars van de tandheelkunde van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter bepaling van de technische middelen die bewakingsondernemingen aan derden kunnen ter beschikking stellen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013727 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013747 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en het bedrag ten laste van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bestemd voor de financiering van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018014042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot vastlegging van het stelsel en de werkingsregels van toepassing op de opvangstructuren en de modaliteiten betreffende de kamercontroles type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Universiteit Gent ter attentie van het samenwerkingsplatform "Honeybee Valley" type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014743 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de vzw "Jardins Bios du Hainaut" type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031792 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031791 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de plaatsvervanger van de regeringscommissaris bij het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018031822 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de nadere bepalingen voor kennisgeving alsook van de informatie te bezorgen aan het Instituut, conform artikel 33, § 2, vierde lid, en § 3, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031832 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031877 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de automatische verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische toepassing voor tariefvergelijking op de website van het Instituut type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018031881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 101, tweede zin van het Kieswetboek type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018031896 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor de jaren 2018-2019 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031867 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018040652 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018203881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de outplacement, de sectorale tewerkstellingscel en de informatie/oriëntatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018204108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006 betreffende de oprichting van het sectoraal pensioenfonds voor de 2de pensioenpijler voor de arbeiders van de schoonmaaksector type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018204112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" - Bijdrage VIBAM type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018204109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018204114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018204120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018204118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018204119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018204141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet in uitvoering van het protocolakkoord type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018204143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018204144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204579 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018204608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van het project BeNAP voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018204607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de uitvoering van het project BeNAP voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018204605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de uitvoering van het project BelEESSI voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018204610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan de Federale Pensioendienst voor de uitvoering van het project BeNAP voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018204730 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen voor de uitvoering van het project BeNAP voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/05/2020 numac 2020020978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het stelsel en de werkingsregels van toepassing op de opvangstructuren en de modaliteiten betreffende de kamercontroles. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 30/10/2020 numac 2020043401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de automatische verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische toepassing voor tariefvergelijking op de website van het Instituut. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 30/10/2020 numac 2020043403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed. - Duitse vertaling

document

type document prom. 02/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018032003 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 02/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018032004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 02/09/2018 pub. 15/10/2020 numac 2020043283 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde
^