Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013804 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 23/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018031592 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2007 houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die de functie van douaneattaché uitoefenen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 23/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031624 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de formulieren voor het verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, voor het verzoek tot verlenging van de duur van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen en voor het verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewas- beschermingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht

beschikking

type beschikking prom. 23/07/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014101 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type beschikking prom. 23/07/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031812 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type beschikking prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen type beschikking prom. 23/07/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031813 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type beschikking prom. 23/07/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018013135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 23/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018031620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031633 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afgifte van afschriften van de kiezerslijst aan de partijen en kandidaten
^