Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018013395 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmateriaal voor de stembureaus in de gemeenten waar met een digitaal stemsysteem wordt gestemd type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018013396 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmateriaal voor de stembureaus in de gemeenten waar met potlood en papier wordt gestemd type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018013548 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een oproep voor het indienen van voorstellen voor energieconsulentenprojecten type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031686 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031859 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende een personeelslid van de « Université de Liège" type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018040606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MFX2AG-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde personeelsleden bij De Werkvennootschap en de modaliteiten van hun eedaflegging type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van De Werkvennootschap om in naam van het Vlaamse Gewest verplaatsingsbevelen uit te vaardigen voor nutsleidingen op gronden die het Vlaamse Gewest in eigendom heeft, of waarop het een zakelijk recht of recht van beheer heeft type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013209 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de vzw BaHeNa te Baarle-Hertog als lokale radio-omroeporganisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018013214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitoefening van de opdracht van de gemeenschapsafgevaardigde bij de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018013223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2017-2018 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg tot het bepalen van de begunstigden van de borgtocht type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten, wat betreft het MFC Wagenschot type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot vaststelling van de werking, de samenstelling en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie juridisch deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie outdoor animator type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman schrijnwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman metselwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vakman installatietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014031 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteur installatietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie brandertechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014036 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie beiaardier type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus installatietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman dakwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman pleister- en stucwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman schilder- en decoratiewerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman meubelen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031733 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031756 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, wat de uren-leraar van het eerste leerjaar A en B betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018031919 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018031920 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de bemiddeling, de afstemming en de planning in het kader van persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031876 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018031934 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040545 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlening van vrijwillig ontslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018040602 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke onderwijsbevoegdheid van een centrum voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018040644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van opdrachthouders Consulentenwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018040653 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

erratum

type erratum prom. 20/07/2018 pub. 17/05/2019 numac 2019012291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. - Erratum

document

type document prom. 20/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018013056 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Aanbevelingen om de toegang van personen met beperkte mobiliteit tot de stembureaus te vergemakkelijken en om hun hiervoor de nodige bijstand te verlenen
^