Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 maart 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011772 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook het model van attest afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, § 1 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek type ministerieel besluit prom. 23/03/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018205258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 23/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011592 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders type decreet prom. 23/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011593 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type decreet prom. 23/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011594 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten type decreet prom. 23/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030676 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid type decreet prom. 23/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030724 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft type decreet prom. 23/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018030799 bron vlaamse overheid Decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de notificatie van de beslissingen van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018030797 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
^