Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018030810 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit type wet prom. 04/03/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018030870 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te straatsburg op 24 juni 2013

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018010877 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2016 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011200 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangende regeringscommissaris bij het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten in het raam van de rechtspositie van de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingsagenten van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018030493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten in het raam van de rechtspositie van de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingsagenten van politie type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018201422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ACERTA Kinderbijslagfonds"
^