Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 november 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031663 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie bij het begeleidingscomité bedoeld in artikel VII.156 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031665 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031686 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittreksels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der successierechten type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2017032021 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206419 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206461 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvullende steun voor de investering in de verwerking en de afzet van landbouwproducten of de ontwikkeling van landbouwproducten, alsook voor de investering voor de ondernemingen in de sector van de eerste houtverwerking

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters en leraars godsdienst van de onderwijsinrichtingen georganiseerd door de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 27/11/2017 pub. 06/03/2018 numac 2018030494 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de militairen. - Erratum
^