Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017013898 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht, de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel type wet prom. 31/10/2017 pub. 13/11/2020 numac 2020043508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht, de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017012594 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 57 met betrekking tot de plaats van diensten in functie van hun werkelijke gebruik of hun werkelijke exploitatie inzake belasting over de toegevoegde waarde wat goederenvervoerdiensten en ermee samenhangende diensten betreft type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017013450 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017014026 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017040789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 04/04/2018 numac 2018030703 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 57 met betrekking tot de plaats van diensten in functie van hun werkelijke gebruik of hun werkelijke exploitatie inzake belasting over de toegevoegde waarde wat goederenvervoerdiensten en ermee samenhangende diensten betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 24/10/2019 numac 2019041961 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031744 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies in 2017 type ministerieel besluit prom. 31/10/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010178 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector type ministerieel besluit prom. 31/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010902 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de deskundige leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
^