Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 oktober 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 13/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017013683 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 13/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het ontslag van de heer Philippe de Mûelenaere, als Vicevoorzitter en Lid van de Cel voor Financiële Informatieverwerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017013651 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van katten type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017014185 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 15 mei 2017 houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting cvba Diest-Uitbreiding, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013847 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013985 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie
^