Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 oktober 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 06/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 06/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013807 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N405a tussen kilometerpunt 0,000 en 0,343 op het grondgebied van de stad Aalst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017014021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de adviescommissie voor de gebarentaal

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft de subsidie voor het generatiepact en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013792 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Omzendbrief met betrekking tot het extraterritoriaal gebruik van buitenlandse nummeringsmiddelen in België. - Toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

bericht

type bericht prom. 06/10/2017 pub. 25/10/2017 numac 2017013738 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht omtrent de indexatie van de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 2 type bericht prom. 06/10/2017 pub. 25/10/2017 numac 2017013737 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector - Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose en van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong

vergunning

type vergunning prom. 06/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013691 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 17-003 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0149
^