Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 31/05/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten type wet prom. 31/05/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 31/05/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017020392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft type wet prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect type wet prom. 31/05/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017031206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. - Duitse vertaling type wet prom. 31/05/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012016 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012654 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 31 mei 2017 betreffende de uitbreiding van de bevoegdheden van het Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid en ontbinding van het Vakantiefonds van de papierverwerkende en grafische nijverheid type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van het Fonds voor de beroepsziekten naar Fedris, Federaal agentschap voor beroepsrisico's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012448 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van het Nationaal Pensioencomité type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012720 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Deontologische Code van de toeristische gidsen en tot invoeging van bepalingen in het Waals Toerismewetboek type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017203266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2017 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 02/07/2018 numac 2018012916 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de beslissing van de bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 over de vaststelling van een aantal regels met betrekking tot de financiële rapportering over het patrimonium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

arrest

type arrest prom. 31/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012721 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten wat betreft de Antennes Rechtszekerheid Eupen en Verviers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017020418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 19/06/2017 numac 2017203196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 19/06/2017 numac 2017203195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de individuele integratiehulp type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017203265 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203442 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het « Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie » toegestaan worden. type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203443 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de « Société wallonne de crédit social » en de « Guichets du crédit social » (Sociaal kredietloketten). type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017203584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Titel X/1 betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door landbouwrampen van het Waalse Landbouwwetboek

erratum

type erratum prom. 31/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017203815 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Deontologische code van de toeristische gidsen en tot invoeging van bepalingen in het Waals Toerismewetboek. - Errata type erratum prom. 31/05/2017 pub. 19/07/2018 numac 2018040289 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de beslissing van de bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 over de vaststelling van een aantal regels met betrekking tot de financiële rapportering over het patrimonium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. - Erratum
^