Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011827 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011826 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011956 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017011983 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een forensisch psychiatrisch centrum type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017030359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 50.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030360 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 80.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 80.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.000 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017040192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 07/06/2018 numac 2018012345 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Europese Unie. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 25/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017011849 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 25/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012161 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 25/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017030288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI. 269 van het Wetboek van economisch recht

arrest

type arrest prom. 25/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011975 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen houdende aanduiding van ambtenaren in het kader van sommige wettelijke bepalingen met betrekking tot douane en accijnzen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 25/04/2017 pub. 20/06/2018 numac 2018203069 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende oprichting van de Stichting Zoniënwoud
^