Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 maart 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/03/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van alarmcentrales. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017030141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 20/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017030140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 20/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017040160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van alarmcentrales

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2017 pub. 27/03/2017 numac 2017011400 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid binnen de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning inzake de uitvoering van de begroting en inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 20/03/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030156 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid binnen de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning inzake de uitvoering van de begroting en inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 20/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017030167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 20/03/2017 pub. 27/04/2018 numac 2018030858 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds

arrest

type arrest prom. 20/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017011387 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
^