Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016003350 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van vervroegde inwerkingtreding van titel 3, hoofdstuk 1, van de wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het personeel belast met de bewaring van de hypotheken type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016003354 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016003355 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016003361 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de regeringscommissaris bij de publiekrechtelijke naamloze vennootschap Credibe type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016009487 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016009490 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 9°, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, houdende de regels met betrekking tot de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2016 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016014307 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016205098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010188 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 9°, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, houdende de regels met betrekking tot de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 26/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen type ministerieel besluit prom. 26/09/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016027303 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type ministerieel besluit prom. 26/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016031651 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 26 september 2016 betreffende de verkiezingen van de adviesraden van de huurders ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen van 25 maart 2017 en de modaliteiten voor de terbeschikkingsstelling van de lokalen door de vastgoedmaatschappijen

decreet

type decreet prom. 26/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016205127 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de slachtofferhulp en de gespecialiseerde slachtofferhulp type decreet prom. 26/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205129 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 26/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205131 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting en met het Protocol, gedaan te Montevideo op 23 augustus 2013 type decreet prom. 26/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205132 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, ondertekend te Mexico-Stad op 26 augustus 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november 1992

erratum

type erratum prom. 26/09/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016031768 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 26 september 2016 betreffende de verkiezingen van de adviesraden van de huurders ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen van 25 maart 2017 en de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van de lokalen door de vastgoedmaatschappijen. - Erratum
^