Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de vermeldingen van de akten van de burgerlijke stand betreffende het uur van de geboorte en het uur van het overlijden, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden vermelden en bijgehouden in het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 19/09/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de vermeldingen van de akten van de burgerlijke stand betreffende het uur van de geboorte en het uur van het overlijden, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden vermelden en bijgehouden in het Rijksregister van de natuurlijke personen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016000578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 19/09/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

arrest

type arrest prom. 19/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016003342 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid

decreet

type decreet prom. 19/09/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016204942 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag van 16 december 1988 inzake de bouw en werking van de European Synchrotron Radiation Facility , ondertekend te Grenoble op 23 juni 2014 en te Parijs op 15 juli 2014 type decreet prom. 19/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205128 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015 type decreet prom. 19/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205133 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, gedaan te s-Gravenhage op 20 februari 2014

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor de jongeren

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

erratum

type erratum prom. 19/09/2016 pub. 13/07/2018 numac 2018040158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum
^