Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/09/2016 pub. 29/08/2018 numac 2016015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Avenant gedaan te Madrid op 22 juni 2000; 2. het Avenant, gedaan te Madrid op 15 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Avenant gedaan te Madrid op 22 juni 2000 en door het Avenant gedaan te Brussel op 2 december 2009 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016003289 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016003290 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lotto Direct", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016003326 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016009475 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke subsidie aan de verenigingen waarmee de Dienst Voogdij protocolakkoorden heeft afgesloten in uitvoering van de artikelen 7bis, § 3 en 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2003, en laatst gewijzigd bij besluit van 13 oktober 2015 type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016009474 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de Solidarité socialiste » voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 1966 waarbij jaarlijkse statistieken van de geboorten, sterfgevallen, huwelijken, echtscheidingen, erkenningen, wettigingen, aannemingen, immigratie en emigratie worden voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" in de kosten van externe opleiding type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 33 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016022382 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016022381 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016022383 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016022384 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30bis, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 56 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016022409 bron hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016022411 bron hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016022410 bron hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016022412 bron hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016022453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016203668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de koopkracht 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016203667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2015 type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016203673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met minstens 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016204413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016204651 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
^