Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juni 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009302 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het "Athénée royal d'Auderghem" type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het "Athénée royal d'Hannut" type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2015 waarbij de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016031449 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot erkenning van een laboratorium voor dopingcontrole type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016031662 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de medische controle van toepassing op de personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016031661 bron service public regional de bruxelles Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de medische controle van toepassing op de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016203322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot opheffing van het Ministerieel besluit van 17 april 2013 tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2011 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, laatst gewijzigd bij de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017200424 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017200425 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017200426 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10, programma 13 van organisatieafdeling 17 en de programma's 12 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017200428 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017200427 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

decreet

type decreet prom. 20/06/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016203628 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het industrieel leerlingwezen type decreet prom. 20/06/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016204375 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste wijziging van het decreet van 17 december 2015 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 20/06/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016205142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2016

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^