Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/06/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, met het oog op de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding verschuldigd voor de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. - Duitse vertaling type wet prom. 12/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016011269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, met het oog op de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding verschuldigd voor de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016009298 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016202181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016203009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016203037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2003 waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016203039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit logistiek, onderhoud en verwerking van bijproducten van de staalindustrie, gelegen op het grondgebied van Châtelet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

document

type document prom. 12/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036145 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^