Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht wat uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft type wet prom. 06/06/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot regeling van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie type wet prom. 06/06/2016 pub. 27/11/2018 numac 2018014647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht wat uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2015009541 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kraainem van het vredegerecht van het kanton Kraainem - Sint-Genesius-Rode naar Sint-Genesius-Rode type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016003188 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003230 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van twee leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016007157 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016009503 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Geraardsbergen van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen en Brakel naar Brakel type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van gelimiteerde postwaarden in de loop van het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016018290 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2016 aan de vereniging zonder winstoogmerk "Farmaflux" type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de plaatsvervangende magistraten-bijzitters in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de European Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan het International Energy Agency - Bioenergy type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - sectie monteerders (1) type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016202579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1984 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016202834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016203282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016203283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016203284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de werkbonus

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 06/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 06/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee cooperatieve vennootschappen

bericht

type bericht prom. 06/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage B bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit - Prestatielijn HYCAP 2016

erkenning

type erkenning prom. 06/06/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016018208 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

document

type document prom. 06/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 06/06/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010157 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^