Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen type wet prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 22/04/2016 pub. 27/11/2018 numac 2018014577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2015012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het pensioenreglement voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2015205429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de vakantie, het kort verzuim en de regionale verlofdagen type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 07/06/2016 numac 2015205941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2015205943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1978 type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 07/06/2016 numac 2015205947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2015206078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord voor de jaren 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 20/06/2016 numac 2015206077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 20/06/2016 numac 2015206080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 13/06/2016 numac 2015206087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 14/06/2016 numac 2015206091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 20/06/2016 numac 2015206090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 20/06/2016 numac 2015206089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en met 35 jaar loopbaan zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 22/04/2016 pub. 07/06/2016 numac 2016200733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de werkzekerheid 2015-2016

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

decreet

type decreet prom. 22/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035782 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie, enerzijds, en de Regering van de Staat Israël, anderzijds, ondertekend in Luxemburg op 10 juni 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de premie voor de beroepsopleiding en de mobiliteitstoeslag type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016035764 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een Research Master of Philosophy door de Katholieke Universiteit Leuven en de gezamenlijke organisatie van een Research Master of Philosophy door de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035795 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende de vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 26/05/2016 numac 2016035801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging wat betreft de formele vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035797 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake diverse bepalingen met betrekking tot dierenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 26/05/2016 numac 2016035802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van projectsubsidies in het kader van de regularisatie van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse openbare statistieken type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016035806 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.9 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016035839 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject `Zwinpolders' type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016036069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies

vergunning

type vergunning prom. 22/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016031325 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 16-01 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2014, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20152016-0528 type vergunning prom. 22/04/2016 pub. 07/06/2016 numac 2016031326 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 16-02 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20152016-0521

erratum

type erratum prom. 22/04/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016003178 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen. - Erratum
^