Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016003034 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende staat en de gelijkgestelde handelingen en de assistentiehonden betreft type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016003043 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Flash", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016003042 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Queen of Cash", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 03/02/2016 numac 2016011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van vergoedingen aan de huishoudens die deelnemen aan het huishoudbudgetonderzoek type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 24/02/2016 numac 2016011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 16/02/2016 numac 2016015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016018070 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 10/02/2016 numac 2016021006 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 10/02/2016 numac 2016021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot afschaffing van het vermogen met rechtspersoonlijkheid verbonden aan de Nationale Plantentuin van België type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan het Federaal Planbureau voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Droits de pension van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5/1 van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de "Pensioendienst voor de overheidssector" type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016022046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016024026 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016024027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2012 tot benoeming van de voorzitters en de ondervoorzitters van de provinciale geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016200081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van **** **** van de **** van 24 december 2002 , betreffende de **** en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale ****, met het oog op de uitbreiding van de **** voor eerste aanwervingen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016200211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerking van dikke platen door het warmwalsen van brammen, gelegen in Itter en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 10/02/2016 numac 2016200262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 18/01/2018 numac 2018030054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende staat en de gelijkgestelde handelingen en de assistentiehonden betreft. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2015002090 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016018069 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2013 tot de benoeming van de leden van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016035072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015, houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035129 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200581 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen

arrest

type arrest prom. 26/01/2016 pub. 16/02/2016 numac 2016035180 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State

bericht

type bericht prom. 26/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016000063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone, voor de prezones die na 1 januari 2015 over gingen naar een hulpverleningszone
^