Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 november 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 13/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205591 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, ten gunste van de hengelfederatie Sambre et Oise, van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

decreet

type decreet prom. 13/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de kosteloze detachering naar ministeriële kabinetten type decreet prom. 13/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie type decreet prom. 13/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015036425 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft type decreet prom. 13/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015036436 bron vlaamse overheid Decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs type decreet prom. 13/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015036462 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ondertekend te Terneuzen op 5 februari 2015 type decreet prom. 13/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015036461 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 type decreet prom. 13/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015036493 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recycleren van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 type decreet prom. 13/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015036492 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 type decreet prom. 13/11/2015 pub. 25/02/2016 numac 2016035202 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ondertekend in Terneuzen op 5 februari 2015. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036488 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot wijziging van het besluit van de **** **** van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse **** uitgereikt in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015036491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van voorafgaande vergunningen of erkenningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra en tot wijziging van de regelgeving betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036499 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de baggervaartsector type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015036498 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015036510 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking van de ontwikkelingsdoelen gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen gewoon lager onderwijs, wat het leergebied wetenschappen en techniek en het leergebied mens en maatschappij betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Watering Overbroek type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015036545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 20/01/2016 numac 2015036570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 6 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036598 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn
^