Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 november 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gemachtigd ordonnateur en de plaatsvervangende leden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap
^