Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de door de Koning aangewezen ambtenaar houdende delegatie van bevoegdheden, voorzien in artikel 26, § 3 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007 en bij wet van 14 april 2011

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015024252 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot bepaling van de activiteiten vermeld in artikel 21quinquies, § 1, a), b) en c). 2. Vanaf nu gaat het om artikel 46, § 1, 1°, 2° en 3° van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitvoering van de gezondheidszorgberoepen van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen die de hulpverlener-ambulancier kan uitvoeren, en tot vaststelling van de nadere regels waaronder de hulpverlener-ambulancier deze handelingen kan stellen die verband houden met zijn functie, gericht aan de beheersorganen van de ziekenhuizen, de ambulancediensten, de hulpverlener-ambulanciers, de verpleegkundigen en de artsen type koninklijk besluit prom. 15/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015205671 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015011400 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de Ombudsdienst Verzekeringen
^