Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 01/06/2016 numac 2016022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 06/02/2017 numac 2017010388 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 16/05/2023 numac 2023042066 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 08/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vakken bedoeld in artikel 111, § 4, vierde lid van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de ambtenaren van de consulaire carrière type ministerieel besluit prom. 08/10/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015022363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

arrest

type arrest prom. 08/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015003349 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende de reorganisatie van de kantoren Niet-Fiscale Invordering wat betreft het beheer van de Dienst voor alimentatievorderingen, met uitzondering van het beheer van de financiële rekening van deze Dienst, en de vervanging van bijlagen 3 en 5 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2015 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie

beschikking

type beschikking prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031648 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type beschikking prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen van pootaardappelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2012 tot aanstelling van de voorzitters, referendarissen en secretarissen van de Centrale Paritaire Commissie voor de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2012 tot aanstelling van de voorzitters, referendarissen en secretarissen van de Centrale Paritaire Commissie voor de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015031693 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015031694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015031730 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitters van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het intern reglement van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015031876 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015204644 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de Raad van bestuur van de TEC Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015204642 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw voor de overgangsperiode type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015204671 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het informaticaportaal bedoeld in artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015204643 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering dat moet zorgen voor de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de centra voor functionele revalidatie voor het kalenderjaar 2015 type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015204703 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot opheffing van de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2013 tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot instelling van een opvolgingscomité voor het Waals betaalorgaan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016031109 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en sanerings normen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 28/06/2016 numac 2016031444 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2015 voor het Instituut ter bevordering van het Wettenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel - INNOVIRIS

document

type document prom. 08/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031726 bron brussels hoofdstedelijk gewest Onteigening van de percelen in Anderlecht door de GOMB
^