Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015203964 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015011451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporingen en de vaststelling van de overtredingen en inbreuken op titel 5 van boek XI van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015022259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035928 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van de vergoedingen van de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende voorzitter en de plaatsvervangende leden van de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad voor niet-elitesporters type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 05/07/2016 numac 2016036064 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft de percentages van de compensatie van subsidieverschil

decreet

type decreet prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type decreet prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 10 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs in de hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan (1) type decreet prom. 09/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de studies medische wetenschappen en tandheelkundige wetenschappen

beschikking

type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015031446 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de instapstages type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015031447 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de inning van de opbrengst van de boetes voor stedenbouwkundige overtredingen type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015031448 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015031449 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de zesde Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de controle op het vlak van werkgelegenheid type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2015 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015027135 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Philippeville-Couvin met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en compensatiegebied op het grondgebied van de gemeente Philippeville (Merlemont, Sautour, Franchimont en Villers-le-Gambon) type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015027139 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32024 - "Basse-Sambre" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015027140 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33009 - "Vallée de la Mehaigne" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015027141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32020 - "Vallée de la Princesse" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015027143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32003 "Pays des Collines" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015027142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31012 "Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32004 "Vallée de la Rhosnes" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015027146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32010 - "Marais de la Verne" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32005 - "Vallées de la Dendre et de la Marcq" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015027149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33021 - "Osthertogenwald autour de Raeren" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015027148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33019 "Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015027147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33012 - "Bijrivieren van de Maas tussen Hoei en Flémalle" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015027151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33022 - "La Gileppe" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015027152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33050 "Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015027150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33014 - "Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015027153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33054 "Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015027155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34002 - "Vallée de l'Ourthe entre Bomal et Hamoir" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015027163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35008 - "Vallée du Burnot" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015027162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35006 "Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015027164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35015 - "Vallée du Flavion" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015027161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35003 - "Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l'Orneau" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015027166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35017 - "Vallée du Ruisseau de Fléron" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 30/09/2015 numac 2015027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35031 - "Bassin ardennais de l'Eau Noire" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 30/09/2015 numac 2015027167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35020 "Vallée de la Meuse d'Hastière à Dinant" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015027165 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35016 - "Vallée de la Chinelle" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35032 - "Bassin ardennais du Viroin" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35044 'Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin'

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Elsene voor het goed gelegen Graystraat 171-171a, te Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Elsene voor het goed gelegen Kerckxstraat 67, te Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van een onteigening wegens openbaar nut Pasteurstraat 42 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Elsene voor het goed gelegen maria-hendrikastraat 85, te Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015031452 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 50 - 24bis/25bis Groenweg, goedgekeurd bij koninklijk besluit op 6 oktober 1970 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015031493 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt van langdurig ingezeten onderdanen en van onderdanen van een nieuwe Lidstaat van de **** ****

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2015 pub. 03/08/2015 numac 2015031499 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015031692 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een voorkoopperimeter "As Leuven" op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203427 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015203428 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidies die verleend worden voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015203430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vergoeding aan de secretarissen van de territoriale commissies inzake schoolverplaatsingen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erratum

type erratum prom. 09/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

document

type document prom. 09/07/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015203954 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2009 houdende bepaling van de kosten die kunnen worden terugbetaald aan de personen belast met de inspectie van het godsdienstonderwijs in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs type document prom. 09/07/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015203955 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Platform voor Arbeidsbemiddeling en Uitzendbemiddeling type document prom. 09/07/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015203958 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type document prom. 09/07/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015203957 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type document prom. 09/07/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015203963 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2014-2015 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
^