Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de **** van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de **** van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031517 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de vzw "Europees Milieubureau" type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031516 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van effectgerichte maatregelen binnen het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de basketbalscheidsrechters type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies sexies van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17bis van 29 januari 1976, nr. 17nonies van 7 juni 1983, nr. 17duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17vicies van 17 december 1997, nr. 17vicies quater van 19 december 2001, nr. 17vicies sexies van 7 oktober 2003 en nr. 17tricies van 19 december 2006 type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015203056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015203057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015203093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende overdracht van het personeel van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid en van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten naar de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015202891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot uitvoering van artikel 35, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie

decreet

type decreet prom. 19/06/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs type decreet prom. 19/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs met betrekking tot het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs type decreet prom. 19/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035904 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van sectorale decreten naar aanleiding van de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV type decreet prom. 19/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202988 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 19/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202987 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op de wijziging van artikel 68 van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, gewijzigd bij het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 en bij het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015031420 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend ambtenaar en van adjunct-leidend ambtenaar (A4)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader van de instellingsreview 2015-2017 hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot erkenning van de VZW SOC Maakindustrie als strategisch onderzoekscentrum type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035860 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding 2015-2021 in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035861 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de opleidingsaccreditatie 2015-2021 in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035850 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015035859 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de middelen voor de vereffeningskosten aan de Consortia Volwassenenonderwijs in het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2015 pub. 28/10/2016 numac 2016031719 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een beambte bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/06/2015 pub. 26/06/2015 numac 2015002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 646
^