Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 februari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015000492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015003061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015003071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015003077 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende, voor wat de Franse Gemeenschapscommissie betreft, uitstel van inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies, en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de organisatie en de werking van het Afwikkelingscollege, de voorwaarden voor de uitwisseling van informatie tussen het Afwikkelingscollege en derden en de maatregelen die moeten worden genomen om belangenconflicten te voorkomen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015003080 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Plaatsvervangend Gouverneur bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds, bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en bij het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015003084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 18 april 1927 betreffende de invoer van Porto- en Madeirawijnen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vermeldingen en documenten die door de beoefenaars van de boekhoudkundige en fiscale beroepen in het kader van de vrije dienstverlening moeten worden opgenomen bij de voorafgaande verklaring en betreffende de aan de afnemers van de diensten mee te delen gegevens type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de tarifaire voordelen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 919.933,66 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van het Samenwerkingsakkoord Beliris en zijn Bijakten type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015018080 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2011 tot benoeming van de effectieve leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 802.500 EUR aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015018093 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2015 aan het "antimicrobial consumption and resistance in animals" type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2013 houdende de benoeming van de leden van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en de programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015200243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015200244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de financiële instellingen en het verzekeringswezen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015200435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de sigaren en cigarillo's type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de rook-, pruim- en snuiftabak type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de aanvullende opleidingsinspanningen voor de jaren 2014 en 2015 type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015200885 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015200957 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de **** eerste aanwervingen voor de eerste, tweede en derde werknemer type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 15/03/2016 numac 2016000165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 22/02/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015003141 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2008 en van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren. - Erratum type erratum prom. 22/02/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015201909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum
^