Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015024064 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de opdrachtgevers voor niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 05/02/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 05/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015200873 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2015 pub. 12/02/2015 numac 2015011068 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2014, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2005 type ministerieel besluit prom. 05/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015201077 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, voor het vissen in de Dijle, van artikel 10, 1°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

arrest

type arrest prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015018060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2015 voor het federaal agentschap voor de kinderbijslag

decreet

type decreet prom. 05/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015027025 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2010 type decreet prom. 05/02/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015200758 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de handelsvestigingen

beschikking

type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 door de Algemene Arbeidsconferentie tijdens haar 51ste zitting type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 20 juni 1983 type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031094 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 156 betreffende de gelijke kansen en behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 23 juni 1981 type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031096 bron brussels hoofdstedelijk parlement Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 170 betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031098 bron brussels hoofdstedelijk parlement Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen te Genève op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderdste zitting type beschikking prom. 05/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031097 bron brussels hoofdstedelijk parlement Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 184 betreffende de veiligheid en de gezondheid in de landbouw, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in de loop van haar 89ste zitting die werd gehouden te Genève van 5 juni tot 21 juni 2011

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015027024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek met betrekking tot het onderzoek en de vaststelling van overtredingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015031091 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 66 « Gulden Kasteel - Horzel - Vleeskersen » van de gemeente Ukkel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015031106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 66 "Gulden Kasteel - Horzel - Vleeskersen" van de gemeente Ukkel. - Addendum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015031298 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters, de gewone en plaatsvervangende leden van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015031330 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 mei 2012 tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015031386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters, de gewone en plaatsvervangende leden van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/02/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015031404 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/34 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vastlegging van het organische kader van het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/02/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015031403 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/52 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Besluit 2013/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 december 2013 betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiaires die een beroepsopleiding volgen in het kader van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleidingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015200726 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015200728 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regring tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015200741 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de « SA SOGEPA »

erratum

type erratum prom. 05/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015018138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de opdrachtgevers voor niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Erratum

document

type document prom. 05/02/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015203099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het Centrum voor bevorderingspedagogiek type document prom. 05/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015035235 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^